Regulamin konkursu pt.”Majówka”

Regulamin konkursu na Facebooku pt.„ Majówka” § 1. Organizator 1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „ Majówka” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy…